Westerpark

 

Image

7 augustus 2005 

 

Achter mij, bovenop de begroeide spoordijk, suist om de zoveel tijd een trein voorbij.

De trillingen van die massa’s zich verplaatsend gewicht worden duidelijk voelbaar via de bank aan mijn zitvlak en rug doorgegeven.

Af en toe is het even stil en zijn vogels of de regelmatige voetstappen met begeleidend gehijg van een dapper jogger het enige wat je er hoort.

Het zonlicht wordt afgeschermd en gefilterd door het gebladerte van de bomen aan dit laantje.

Ik zit er graag.

Vaak niet langer dan een enkel sjekkie, soms langer, het hangt een beetje van mijn bui en het weer af.

Meestal staar ik wat voor mij uit en denk over van alles en nog wat na, nu en dan afgeleid door een voorbijganger.

Geinig is dat eigenlijk!?

Je doet moeite om een neutrale houding aan te nemen en uit te stralen, vooral ten opzichte van de vaak schichtige vrouwen op deze ietwat afgelegen plek in het park, terwijl je tegelijkertijd diegene die je passeert nauwgezet in je op zit te nemen. Het voordeel is natuurlijk aan de bankzitter; de passant is veroordeeld tot een snelle blik op afstand om dan verder zijn pad vervolgen. Schuw wordt er soms wel eens een groet uitgewisseld maar over het algemeen negeert men elkaar.

Honden krijgen en geven meer aandacht. Overigens ook een mooi excuus om geen visueel contact te hoeven maken, gewoon je aandacht op je hond richten om die eenzame bankzitter te kunnen negeren.

Veel honden en bazen komen er voorbij. In alle soorten en maten. Bert Haanstra ’s suggestie dat honden en bazen overeenkomsten vertonen, blijken soms maar al te zeer waar.

Mensen die van paarden houden pik ik er ook altijd uit. Een beetje van die langgerekte hoofden en bijna altijd grote voortanden.

 Ik kom hier al heel wat jaren.

Voorheen was dit landje, waar ik op uitkijk, hier echt ruig; nu loopt er een natuurpad doorheen en is het geheel wat meer ‘beheerst’, zoals de hele natuur in Nederland gemanipuleerd wordt.

Aan het eind van het seizoen wordt er gesnoeid en gemaaid. In de lente en de zomer groeit alles dan weer terug.

Op de ondiepe sloten ligt kroos, het riet staat er meters dik. De paar kleine plassen zijn niet begroeid.Uit het naburige park komen de reigers, van de reigerkolonie uit de hoge bomen van het vijvereiland, over zeilen om hier te foerageren. Doodstil bespieden ze een eventuele prooi vanaf de kant of vanuit het water. Met een flitsende voorwaartse stoot van hun gekuifde kop prikken ze bij gelegenheid een klein visje uit de rimpelloze plas. Komt die prooi niet, dan verkassen ze parmantig op hun lange stelten van stek om weer te bevriezen in het oevergewas.

Op de een of andere manier geven dit alles, ook die langsdenderende treinen, mij een geruststellend gevoel. De wereld raast gewoon door, ook zonder mij.

Mensen die naar hun werk gaan, naar hun familie of vrienden, geliefden.

Of zo maar ergens naar toe. Naar het strand of zo. En weer terug. Af en aan.

Zelfs de reigers zijn gewend aan al dat geraas en speuren ook onverstoorbaar verder.

*********************************************

7 August 2005
Behind me, on top of the overgrown railway embankment, a train whizzes by every so often. The vibrations of those masses of moving weight are clearly transmitted through the bench to my seat and back. Occasionally it is quiet for a while and birds or the regular footsteps with accompanying huffing of a brave jogger are the only thing you hear there. The sunlight is shielded and filtered by the foliage of the trees on this lane. I like to sit there. Often no longer than a single shekkie, sometimes longer, it depends a bit on my mood and the weather. Usually I stare a bit in front of me and think about everything and anything, occasionally distracted by a passer-by. Is that funny!?

You make an effort to adopt and radiate a neutral attitude, especially towards the often skittish women in this somewhat secluded place in the park, while at the same time meticulously absorbing the person you pass. The advantage is of course to the bench seater; the passer-by is condemned to a quick glance from a distance and then continue his path. Shyly, sometimes a greeting is exchanged, but in general people ignore each other. Dogs get and give more attention. Incidentally, also a nice excuse not to have to make visual contact, just focus your attention on your dog to be able to ignore that lonely couch sitter. Many dogs and bosses pass by. In all shapes and sizes. Bert Haanstra’s suggestion that dogs and bosses have similarities sometimes turn out to be all too true. I always pick out people who love horses. A bit of those elongated heads and almost always large front teeth.

I’ve been coming here for a lot of years. Previously, this country, which I look forward to, was really rough here; now there is a nature trail running through it and the whole is a bit more ‘controlled’, as the whole nature in the Netherlands is manipulated. At the end of the season, pruning and mowing takes place. In the spring and summer everything grows back. On the shallow ditches is duckweed, the reeds are meters thick. The few small puddles are not overgrown. From the neighboring park, the herons, from the heron colony from the tall trees of the pond island, come over sails to forage here. Dead silent, they spy on any prey from the shore or from the water. With a flashy forward thrust of their crested head, they occasionally poke a small fish out of the rippleless puddle. If that prey does not come, they move perky on their long stilts of cuttings to freeze again in the riparian crop.

Somehow all this, including those passing trains, gives me a reassuring feeling. The world just rages on, even without me. People who go to work, to their family or friends, loved ones. Or just going somewhere. To the beach or something. And back again. Off and on. Even the herons are used to all that noise and also search unperturbed.

                                       OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

.

 

 

 

 

 

 

What a drag it is…..

Gerrit Ens 26/06/1953 – 09/09/2021

Yes it is dear friend. We will miss you so much.
RIP at last, dear Ger.
So many people love you and wish you were still here, but you chose your way out of the suffering and did it!! and are now at peace.
All your friends, artists, the paradiso are grieving for you today but know that you are most probably in a better place and you are looking down on us with a big smile in the big regie in the sky.

Zijn

Dan heb ik het niet eens

over de ruigte van de duinen

de breedte van het strand of

over de weidsheid van de zee.

Noch over de branding, de meeuwen

de zilte lucht, de wind en de zon.

Maar wel over de rust, de kalmte

en vooral over mijn nietigheid,

mijn kloppend hart

en mijn bewust zijn.

****************************

Then I don’t even have it

over the roughness of the dunes

the width of the beach or

over the vastness of the sea.

Nor about the surf, the seagulls

the salty air, the wind and the sun.

But about the peace, the calm

and above all about my insignificance,

my beating heart

and my consciousness.

G. Ens, March 1, 2021

G. Ens, 1 maart 2021

Foetus

images

67
Weer een ronde verder.
Ik maak rondjes in mijn kamer
in steeds kleinere passen
kleinere cirkels.
Voetje voor voetje nu,
door mijn wereldje.
Op de plaats,
been omhoog, been omlaag
tot….
op de plaats stil:
stilstand!
Wanneer ga ik door mijn knieën?
Wanneer val ik dan?
Val ik op mijn buik?
Of op mijn rug?
Op de vloer in mijn kamer?
Of lig ik in mijn bed?
op mijn rug of
op mijn zij
als een foetus?
Terug naar het begin.

N’s, voorjaar 2020

images (2)

**************************************

Another round further. I make rounds in my room in ever smaller steps smaller circles. Foot by foot now, through my little world. On the pitch, leg up, leg down until…. in the place quiet: standstill! When do I go through my knees? When do I fall? Do I fall on my stomach? Or on my back? On the floor in my room? Or am I lying in my bed? on my back or on my side like a fetus? Back to the beginning.

Corona Blues

de-magie-van-de-san-blas-eilanden-1466

Corona Blues

Er drijft een eiland op zee en
als ik heel hard zwem
kan ik misschien wel mee.
Dus zwom ik uit alle macht en
met mijn laatste greintje kracht
lig ik nu hijgend op het zand
van haar met palmen bezaaide strand.

Weg van alles en iedereen
dobberen wij nu getweeën heen.
Onder zon, sterren en maan
drijven wij overal ver vandaan.
Ver van ziektes, oorlog en geweld
is mijn eiland het enige dat nu telt.

Ik zie af en toe een vogel of wat vissen,
soms wat dolfijnen of hagedissen maar
wat ik mij echter zeer zou wensen
is zo nu en dan wat mensen
gewoon voor de gezelligheid
en dus van de sleur bevrijd
daar op die immens grote Pacific:
 mijn kleine eilandje en ik.

G. Ens, april 2020

OIP.jgovQCHD1ZH2oTDyshcn_wHaE7

 

******************************

Corona Blues There is an island floating at sea and when I swim very hard maybe I’ll be able to come along.

So I swam with all my might and with my last shred of strength I am now panting on the sand of her palm-studded beach.

Away from everything and everyone we are now bobbing around in tweets.

Under sun, stars and moon we drift far away from everywhere. Far from disease, war and violence my island is the only thing that matters now.

I occasionally see a bird or some fish, sometimes some dolphins or lizards but however, which I would very much like to see is every now and then some people just for fun and thus freed from the grind there on that immense Pacific: my little island and me.

G. Ens, April 2020

Big Bang

deb5cf354288b0bd54cdfa8fd6197661

Zou die vlinder wel beseffen
dat-ie met zijn vleugelslag
een orkaan kan laten ontstaan
maar zeker ook onze zeepbel
uit elkaar doen spatten
en er dan minuscule deeltjes
met grote snelheid
de onmetelijke ruimte
in worden gestoten
gelijk de oerknal ooit
in vervlogen tijden?

Die fladderaar!

********************************

Would that butterfly realize that with his wing beat he can cause a hurricane to form but certainly also our bubble splashing apart and then there are tiny particles with great speed the immeasurable spaces are bumped into the  likes of  the biggest big bang ever in all times gone by? That flutterer!
G. Ens, 12 January 2020

G. Ens, 12 januari 2020

vlinder

fabian_02depositphotos_9241328-stock-photo-exploding-earth

Mooi en lelijk

Stromend en stollend

blauw en rood

dorstig en druk

goed en kwaad

baan en bad

                                          vat en serum

lichaampje en cel

doorlopen en hekel

groep en beeld

hond en koraal

onderzoek en spiegel

neus en geld

heet en eigen

worst en wraak

serieus en schande

verwant en verlies

wraak en zuiger

uitstorting en vergiftiging

link en verdunnend

bank en armoede

en vooral dat het kruipt waar het niet gaan kan!

***************************************

Beautiful and ugly

Flowing and solidifying blue and red thirsty and busy good and evil lane and bath vessel and serum body and cell walk through and dislike group and image dog and coral research and mirror nose and money hot and own sausage and revenge serious and shameful related and loss revenge and piston outpouring and poisoning link and diluting bank and poverty and especially that it crawls where it can’t go!

G. Ens, nazomer 2019

17879442-rode_roos_close_up

Dag Co

download (1)

Straks gaat het licht doven,

niets gaat meer vooruit.

Slechts gebogen hoofden

fluisteren dringend luid.

Om te zoeken,

om te vinden,

om los te laten, 

eindelijk er uit…..

Doodtij nu,

stilstand.

Het licht bedekt de stilte

het is voorgoed voorbij.

G.Ens, 24 oktober 2019

******************************************

Soon the light will go out, nothing goes forward anymore.

Only bowed heads whisper urgently loudly.

To search, to find, to let go, finally out…..

Death tide now, standstill.

The light covers the silence it’s over for good.

G.Ens, 24 October 2019

Zoete wijn met bubbels

alles met een vacht

af en toe een man zoals ik

Lieve Co, rust zacht!

********************

Sweet wine with bubbles
everything with a coat
occasionally a man like me Dear Co,
rest in peace!

20190803_131525

In memoriam Coby Franke > Overleden op 19-10-19

Bzzzzz

turnen_72

Het koord onder de danser wordt slapper.
Zijn benen ook.
De lucht boven hem strakblauw,
de diepte beneden peilloos.
Het publiek verveelt zich met clowns en
vreet honden die door hoepels sprongen.
De spanning stijgt, tromgeroffel…..
In Midsomer wordt weer iemand vermoord.
Ondertussen reist ebola businessclass,
Hello Goodbye verwelkomt hem op Schiphol.
Heel het land kijkt toe.
Ergens wordt een tijger in zijn oog geschoten.
Niemand kijkt nog naar de danser.
In de coulissen een enkele vriend.
Dichtbij nu de overkant,
Steeds dichterbij,
Dichter,
Bij.
Die heeft het ook al moeilijk….
Bzzzzzz….
Was ons lichaam maar een hagedissenstaart!

Ger Ens, juli 2019

********************************

The cord under the dancer becomes slacker. So did his legs.
The sky above him clear blue, the depth below is fathomless.
The audience is bored with clowns and eat dogs that jump
through hoops.

The tension rises, drum roll…..

In Midsumer, another person is murdered.
Meanwhile, Ebola travels business class,
Hello Goodbye welcomes him at Schiphol.
The whole country is watching.
Somewhere a tiger is shot in the eye.
No one looks at the dancer anymore. In the wings a single friend.
Close now to the other side,
Getting closer and closer,
Poet Bee.

He is already having a hard time…. Bzzzzzz….
If only our body were a lizard tail!

Ger Ens, July 2019

6_acar_regen